Vihreät sai kuntavaaleissa 2017 turkulaisilta äänestäjiltä luottamuksen toimia toiseksi suurimpana puolueena Turussa. Vaalikauden ensimmäistä puoliskoa on värittänyt suurten rakennushankkeiden suunnittelu, haasteet taloudessa sekä palvelujen turvaaminen kasvavalle väestölle.

Vihreät on onnistunut uudistamaan Turkua monin tavoin. Olemme muuttaneet kaavoituksen suuntaa, vaatineet päätöksenteon avoimuutta, puolustaneet palveluita ja halunneet, että Turku investoi kaupungin kasvuun. On aika summata vihreitä saavutuksia ensimmäisen kahden vuoden ajalta. Seuraavien vihreille tärkeiden päätösten eteen luottamushenkilömme ovat Turussa tehneet töitä ja onnistuneet siinä.

Esitys puolivälikatsauksesta (pdf)

Vihreät Saavutukset Turussa 2017–2019

KOULUTUS, SIVISTYS JA KASVATUS

 • Olemme puolustaneet sivistystoimialan budjettia ja onnistuneet lisäämään vuodelle 2018 koulutuksen rahoitusta merkittävästi.
 • 5-vuotiaille on aloitettu maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu.
 • Subjektiivisen päivähoito-oikeus on säilytetty.
 • Emme ole suostuneet suurentamaan lasten päivähoitoryhmiä.
 • Olemme vaatineet, että kaupungin koulukiinteistöistä pidetään parempaa huolta.
 • Ruotsinkieliseen päiväkotitoimintaan ja vuorohoitoon on lisätty paikkoja, jotta ruotsinkielisille lapsille on riittävästi hoitopaikkoja.
 • Turvasimme lapsille mahdollisuuden osallistua Ilmastolakkoon.
 • Esityksemme koululuokkien maksuttomista joukkoliikennematkoista etenee.

ILMASTO

 • Turku on laatinut Suomen kuudesta suurimmasta kaupungista kunnianhimoisimman ilmastostrategian, jonka mukaan kaupunki tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.
 • Hiilen energiakäytöstä on päätetty luopua vuonna 2025.
 • Kestävien kulkumuotojen lisäämiselle on asetettu tavoitteeksi kunnianhimoinen 66 %:n osuus kaupungin liikkumismuodoista vuonna 2030.
 • Turun Seudun Vesi Oy:ssä olemme edistäneet aurinkoenergian hyödyntämistä vedenpumppauksessa sekä UV-valon käyttöä desinfioinnissa, minkä avulla voidaan vähentää kemikaalien käyttöä.

YMPÄRISTÖ JA LUONNONSUOJELU

 • Olemme edistäneet Turun päätöstä perustaa luonnonsuojelualue Mälikkälä-Kuninkojan alueelle.
 • Esityksistämme Turkuun tulee lisää viherkattoja, mm. Turku energian kaavaan ja Forumin kaavaan. Suomen Pankin kaavaan lisättiin työmme tuloksena määräykset viherkatosta, köynnöskasveista ja istutuksista vehreyden takaamiseksi.
 • Keskustan puita on säilytetty tai lisätty mm. Sirkkalan koulun kaavassa, Freyan kaavassa, Kaskenkatu 9b:n kaavassa ja TYKS:n pysäköintilaitoksen edellyttämissä katusuunnitelmissa. Forumin kaavassa aloitteestamme säästyi ydinkeskustan viihtyisyydelle tärkeä ns. “Börsin pöheikkö” puineen.
 • Impivaaran tenniskeskuksen kaavassa ehdotuksemme luonnonsuojelulain mukaisten pähkinäpuulehtojen paremmasta suojelusta eteni. Pukkilan kaavassa päätettiin aloitteestamme suojella kallioiset ketoalueet.

VESIEN JA ITÄMEREN SUOJELU

 • Pitkäjänteisen vaikuttamistyömme tuloksena Turku on päättänyt lopettaa ruoppausmassojen meriläjityksen Airistolle 2024 mennessä.
 • Olemme pitäneet vesiensuojelun ja Saaristomeren puolta ja onnistuneet siirtämään haja-asutusalueen lietteet kuljetusjärjestelmään, jossa lietteitä valvotaan tarkemmin.
 • Olemme toimineet Kakskerranjärven tilan parantamiseksi ja rehevöitymisen vähentämiseksi.

KAUPUNGIN TALOUS JA ELINVOIMA

 • Olemme kannattaneet kaupungin kasvua tukevaa kaupunkikehitystä ja investointeja, jotta yhä useampi löytää Turusta kodin ja jotta asuntojen hinnat pysyvät kohtuullisina.
 • Olemme edistäneet päämäärätietoisesti tärkeitä kasvua tukevia investointeja, kuten tunnin junaa, raitiotietä ja Tiedepuiston rakentamista.
 • Olemme edistäneet kausimyyntipaikkojen aiempaa avoimempaa ja yhdenvertaisempaa vuokraamista yrittäjille. Samalla kaupunkikulttuuri ja elinvoima ovat lisääntyneet sekä säästöjä syntynyt kausimyyntipaikkojen rakennustöiden oikealla ajoituksella.
 • Keskustan elinvoiman parantamiseksi olemme edellyttäneet useammassa päätöksessä myös työpaikkojen rakentamista eli toimisto- ja liiketiloja asuntojen lisäksi.
 • Olemme lisänneet eettisyyden kriteereitä kaupungin sijoitustoiminnan periaatteisiin.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

 • Alle 25-vuotiaat saavat ehkäisyä maksuttomasti syksystä 2019 alkaen.
 • Terveydenhoidon avopalveluiden hoitajavastaanottojen avosairaanhoidolliset palvelut on säilytetty maksuttomana.
 • Nuorten mielenterveyden edistämiseksi on tehty laaja tukitoimipaketti, jossa tuotiin kouluihin 10 psykiatrista sairaanhoitajaa, luotiin koulutusta kouluissa mielenterveystyötä tekeville ja lisättiin nuorille digitaalisia palveluita mielenterveyden haasteissa.
 • Päihdehuoltoon tulee uusi monipalvelukeskus, jossa alkaa tuettu asuminen.
 • Muistisairaiden hoitoketjua on kehitetty.
 • Koulujen sisäilman tarkkailuun on vaadittu lisätoimia ja kaupungille on palkattu sisäilmapäällikkö.

KAAVOITUS JA KAUPUNKIKEHITYS

 • Ensimmäisen kahden vuoden aikana valtuustossa on hyväksytty 23 asemakaavaa ja yksi osayleiskaava. Olemme kannattaneet 18 asemakaavaa ja vastustaneet 5 asemakaavan eteenpäin viemistä.
 • Olemme kannattaneet täydennysrakentamista keskusta-alueella, jottei kaupunkirakenne hajautuisi ja autolla liikkuminen lisääntyisi. Aloitteestamme uutta kaupunkimaista rakentamista tulee myös Itäharjun entiselle teollisuusalueelle.
 • Olemme kannattaneet Turun lähiöiden täydennys- ja uudisrakentamista, mikä lisää palveluita ja alueiden tasa-arvoa, tärkeät luontoarvot säilyttäen.
 • Yli 90 % hyväksyttyjen asemakaavojen kerrosalasta sijoittuu tiivistyvälle kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeelle.
 • Hirvensalon osayleiskaavassa painopiste on uuden kävely- ja pyöräilysillan varauksen vieressä saaren pohjoisosassa, lähellä keskustaa. Kasvavan väestöpohjan myötä joukkoliikennemahdollisuuksia voidaan parantaa. Olemme pyrkineet aikaistamaan kävely- ja pyöräilysillan rakentamista.
 • Keskustan vanhojen rakennusten ullakkoja on otettu hyötykäyttöön asuntoina ja muina tiloina.

KÖYHYYDEN TORJUMINEN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY

 • Olemme halunneet, että puolueet tarttuvat yhdessä syrjäytymiseen, lapsiperheköyhyyteen ja nuorten mielenterveyden ongelmiin. Vuoden 2019 alussa hyväksyttiin laaja toimenpideohjelma nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistämiseen.
 • Olemme puolustaneet Yli-Maarian nuorisotilaa ja kiinnittäneet huomiota alueiden eriarvoistumiseen Turussa etenkin nuorten näkökulmasta. Olemme pitäneet esillä nuorisotyön riittämättömiä resursseja erityisesti etsivän nuorisotyön osalta.
 • Vaikutuksestamme on laadittu selvitys, ja suunnitelma asunnottomuuden vähentämisestä ja päihderiippuvaisten asumispalveluiden kehittämisestä on edennyt.
 • Olemme puolustaneet paperittomien ihmisten välttämättömien palveluiden järjestämistä ja laajentamista.
 • Pienituloisten ja maksuhäiriömerkintöjen kanssa painivien ihmisten arkea on helpotettu aloittamalla sosiaalisen luototuksen järjestelmä, jossa kaupunki myöntää pieniä lainoja kohtuullisella korolla ja pitkällä takaisinmaksuajalla.
 • Vuoden 2019 budjetin valmistelussa nostimme köyhyyden torjunnan ja pienituloisten terveyspalveluiden saavutettavuuden tavoitteidemme kärkeen. Emme suostuneet luopumaan sairaanhoitokäyntien maksuttomuudesta terveyskeskuksissa, esitimme kynnyksettömien mielenterveyspalveluiden järjestämistä ja vaadimme, että asunnottomille tarkoitettuja palveluita ja yösuojaa parannetaan.

LIIKENNEPOLITIIKAN MUUTOS

 • Esityksestämme kaupunkiympäristötoimialalla lasketaan vuoden 2019 aikana, millaisia vuotuisia tavoitteita kunkin kulkumuodon osalta vaaditaan, jotta saavutetaan kaupunginvaltuuston asettama kestävien kulkumuotojen yli 66 %:n osuus vuoteen 2030 mennessä.
 • Toriparkkityömaan ja yksityisautoilua suosivien liikennepoliittisten päätösten aiheuttamissa vaikeuksissa joukkoliikenteelle olemme pitäneet toistuvasti sujuvan joukkoliikenteen puolta. Aloitteestamme joukkoliikenteen edellytyksiä toimia väliaikaisilla reiteillä on parannettu.
 • Olemme vastustaneet Kähärin puistotietä, joka lisäisi autoliikennettä ja tuhoaisi viheralueet, ja ansiostamme kaavassa tutkitaan muitakin vaihtoehtoja liikenteen järjestämiseksi.
 • Olemme kannattaneet ja pitäneet esillä liikenneturvallisuuden parantamista, keskustan ja asuinalueiden nopeusrajoitusten alentamista sekä kunnollisia väliaikaisia pyöräilyreittejä tapahtumien ja työmaiden aikana.
 • Olemme kannattaneet ja edistäneet parkkipaikkanormin väljentämistä keskustassa, mikä alentaa asuntojen hintoja, edistää kestävää liikkumista ja kannustaa autottomaan elämään.
 • Olemme vaatineet, että keskustaa rauhoitetaan kävelyyn ja pyöräilyyn. Olemme puolustaneet kaupungin liikennesuunnittelijoiden esityksiä keskustan läpiajokiellosta ja Tuomiokirkkosillan tai Aurasillan sulkemisesta yksityisautoiluilta. Jatkamme sen tavoittelemista, että Turun keskustaa ja historiallista Vanhan Suurtorin aluetta saadaan rauhoitettua kävelypainotteiseksi.
 • Olemme esittäneet parempaa joukkoliikennettä mm. kehittyvälle Kupittaan alueelle.

PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN

 • Pyöräilyn edistämisohjelma on hyväksytty. Talvikunnossapitoa on parannettu huomattavasti harjasuolaamalla keskeisimmät pyöräväylät Turussa.
 • Turkuun on saatu keltaiset Föli-kaupunkipyörät, jotka ovat vakiintuneet osaksi Föli-palvelukokonaisuutta. Aloitteestamme Föllärien käyttöoikeus kuuluu jo 30 päivän kausikorttiin.
 • Olemme tehneet aloitteen pyöräily-yhteyksien paremmasta huomioimisesta tulevien kouluhankkeiden kohdalla, jotta lapset pääsevät lähikouluun turvallisesti pyörällä.
 • Olemme esittäneet lisämäärärahoja infrastruktuurin ylläpitoon sekä kävelyn ja pyöräilyn priorisointia ylläpidossa ja reittien kunnostuksessa.
 • Itäisen Rantakadun pyöräväylien investointi aikaistettiin muutosesityksemme ansiosta vuosille 2019-2020.
 • Kannattamiamme pyöräväyliä päätettiin toteuttaa myös mm. Kaskenkadulle, Itäiselle Pitkäkadulle, Humalistonkadulle ja Puutarhakadulle.

KULTTUURI

 • Vapaan kentän kulttuurin toimintaedellytyksistä laadittiin aloitteestamme selvitys, jonka valmistuttua kulttuurin kolmannen sektorin määrärahoja korotettiin.
 • Olemme halunneet, että Turkuun päätetään rakentaa uusi musiikkitalo, jotta kaupunginorkesteri pystyy toimimaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa.
 • Olemme tukeneet päätöstä Suomen historian museon rakentamisesta ja sijoittamisesta sataman alueelle.

RAKENNUSTEN SUOJELU JA KULTTUURIHISTORIAN VAALIMINEN

 • Herrainkulman kaavan Läntisen Rantakadun 1700-luvun puutalo säästettiin ja suojeltiin muutosesityksemme ansiosta.
 • Aloitteestamme Raunistulan sillan ja pyörätien kaavassa päätettiin selvittää ns. ”Sokan varikon” rakennuksen säilyttämistä ja käyttämistä muuhun kuin asuinkäyttöön. Samassa kaavassa edellytettiin tärinäselvitystä, jotta kulttuurihistoriallisesti arvokkaat pientalot eivät vaarannu.
 • Tammitien kulman kaavan arvokas keltainen puurakennus Vanhan Hämeentien varrella suojeltiin.
 • Esitimme Marttiin hingutun Hesburgerin drive-in -kioskin poikkeamispäätöksen hylkäämistä, sillä kioski olisi pilannut arvokkaan Sotalaistenaukion. Hävisimme äänestyksen, mutta hallinto-oikeus päätyi myöhemmin kanssamme samalle kannalle.

LIIKUNNAN EDISTÄMINEN

 • Olemme pitäneet aktiivisesti esillä Turun rullalautailijoiden, skuuttaajien ja bmx-harrastajien asemaa ja lajiin liittyvien harrastuspaikkojen vähäisyyttä. Teimme myös lautakunta-aloitteen rullalautailun tilanteen parantamiseksi Turussa.
 • Parkin kentän kaavassa olemme korostaneet ensisijaisena tavoitteena liikunnan edellytysten parantamista.
 • Lasten liikuntavuorojen maksuttomuudesta on pystytty pitämään kiinni kauden ajan, ja alle 20-vuotiaiden tapahtumamaksuja olemme pyrkineet systemaattisesti välttämään.
 • Yleiskaava 2029 -lausunnosta poistettiin vihreiden vaikutuksen myötä asunto- ja palvelurakentamisen mahdollistava merkintä Kupittaanpuiston itäreunasta. Haluamme Kupittaanpuiston säilyvän ainutlaatuisena liikunta- ja virkistysalueena.
 • Skanssin monitoimitaloa koskevassa lausunnossa pidimme etusijalla suuren liikuntasalin tarvetta. Turussa on viime vuosina rakennettu uusien koulujen yhteyteen liian pieniä saleja liikuntapalveluiden tarpeeseen nähden.

JOUKKOLIIKENNE

 • Olemme edistäneet hyvin aktiivisesti raitiotien rakentamista reitille Varissuo-Itäharju-Kupittaa-Keskusta-Matkakeskus-Länsikeskus-Raisio.
 • Kaupungin työntekijöille on päätetty ottaa käyttöön työmatkalippu.
 • Runkolinjauudistuksesta on päätetty ja kannattamamme laaja reitistövaihtoehto tullut valituksi.
 • Föli-joukkoliikennekortin saa nyt muutettua merkinnältään sukupuolineutraaliksi, mikä parantaa transihmisten asemaa joukkoliikenteen käyttäjinä.
 • Myös yli 30-vuotiaat päätoimiset opiskelijat ovat nyt oikeutettuja joukkoliikennekorttien opiskelija-alennuksiin samoilla ehdoilla kuin muut.
 • Fölin vesibussiliikenne on vakinaistettu aloitteestamme pysyväksi osaksi Föliä.

TORIPARKKI

 • Vihreät on järjestelmällisesti vastustanut toriparkin rakentamista myös tällä kaudella. Olemme äänestäneet toriparkin rakennusluvan myöntämistä vastaan ja vaatineet, että toriparkkiyhtiö selvittää kaupungille, että rahoitus ja riittävät vakuudet ovat olemassa.
 • Toriparkin työmaalla tapahtuneiden painumien tultua julki olemme pyytäneet selvityksiä tilanteesta sekä vaatineet, että kaupunkilaisille tiedotetaan suoraan työmaan tilanteesta.
 • Toriparkkityömaan aikaisissa joukkoliikenteen reittipäätöksissä olemme kannattaneet systemaattisesti niitä vaihtoehtoja, joista on vähiten haittaa joukkoliikenteelle.
 • Olemme korostaneet, että muutoksista ja matkustajamäärien laskemisesta johtuva budjettivajaus tulee kompensoida joukkoliikenneviranomaiselle lisätalousarviolla, ei toimialan sisäisillä leikkauksilla.

ESTEETTÖMYYS JA SAAVUTETTAVUUS

 • Olemme pitäneet esteettömyyttä esillä rakennushankkeissa. Esityksestämme Wiklundin Walo-ravintolan kattoterassille on rakennettu esteetön hissi.
 • Vesibussiliikenteen kilpailutuksessa esteettömyys nostettiin esityksestämme entistäkin tärkeämmäksi kriteeriksi.
 • Kannatimme kokeilua rollaattorin käyttäjien maksuttomasta Föli-matkustamisesta ja onnistuneen kokeilun jälkeen sen vakinaistamista.

AVOIMUUS, OSALLISUUS JA DEMOKRATIA

 • Olemme halunneet uudistaa avustusten jakoperiaatteita läpinäkyvimmiksi, reilummiksi ja yhdenvertaisemmiksi ja vaatineet tarkempaa selontekoa erillisavustusten ja alennusten vaikuttavuudesta.
 • Vaalikauden alussa Turulle valittiin uusi kaupunginjohtaja, joka palkattiin vihreiden pitkäaikaisen tavoitteen mukaisesti määräaikaiseen tehtävään vakituisen viran sijaan.
 • Olemme kannattaneet johtamisjärjestelmän uudistuksessa pormestarimalliin siirtymistä.
 • Vaikutuksestamme nuorisovaltuuston on mahdollista nimetä edustajansa kaikkiin Turun lautakuntiin.
 • Monet muutosesityksemme lautakunnissa ovat saaneet alkunsa alueen asukkaiden ehdotuksesta.
 • Olemme esittäneet kaupunkiympäristötoimialalle osallisuuskoordinaattoria kuulemisen ja demokratian parantamiseksi.
 • Olemme olleet aktiivisesti yhteydessä Kauppatorin asioista vastaaviin kaupungin viranhaltijoihin ja torimyyntiä harjoittaviin pienyrittäjiin, jotta toriparkkiremontin haitat eivät olisi pienyrittäjille kohtuuttomia.