PÅ SVENSKA

De Gröna finns till för att trygga framtiden. Vi vill rädda miljön, vi vill värna om arternas mångfald, naturens skönhet, den rena luften och vattendragen. Vi vill rädda människorna: göra slut på fattigdom och elände, uppnå verklig jämlikhet och jämställdhet, ge alla frihet att vara sig själva. Vi vill rädda politiken: låta människorna själva bestämma, komma åt korruptionen, och tillåta allas åsikter att höras. De Gröna är det näst största partiet i Åbo.

Det finns en kort och en lång version av vårt kommunalvalsprogram. Den korta versionen kan du läsa på den här sidan, den långa versionen hittar du här.

Vårt kommunalvalsprogram:

MORGONDAGENS ÅBO ÄR GRÖNT

 

Åbo stads klimatmål förverkligas 

 • Vi bygger en stad där hållbara transportmedel är det enklaste och billigaste alternativet.
 • Vi tar i bruk en utsläppsbudget som används på samma sätt som ekonomisk planering för att följa upp och minska utsläppen. Minskade utsläpp ska styra varje beslut. 

Naturen tillhör alla

 • Vi skapar tillgängliga naturutflyktsdestinationer och rekreationsområden runtomkring i staden. Vi skapar ännu större mångfald i parker och närskogar.
 • Vi gör skärgården mera lättillgänglig och stränderna trivsamma för åboborna och alla besökare.  

Alla har rätt till högklassig utbildning

 • Högklassig utbildning som är tillgänglig för alla är centralt för arbetet mot en ökande ojämlikhet bland barn. 

 • Vi möjliggör små undervisningsgrupper och utrymmen som är hälsosamma och stöder undervisningen. 
 • Vi garanterar alla elever och studerande tillräckliga stödtjänster.

Vi förebygger fattigdom och satsar på välmående

 • Var och en har rätt till välmåga från barndom till ålderdom. Vi sätter punkt för bostadslösheten genom att bygga tillräckligt med stödbostäder. Vi stärker resurserna för närståendevården och vården i livets slutskede. Vi skapar också vårdplatser med låg tröskel speciellt inom den psykiska vården och missbrukarvården. 
 • Vi välkomnar inhemska och utländska inflyttare och stöder integrationen av dem. Vi säkerställer tillräckliga tolktjänster.
 • Vi stöder en levande stadskultur. Mångsidiga och tillgängliga motions- och kulturutrymmen skapar en trivsam stad för alla. 

Hållbar ekonomi och beslutsfattande tryggar framtiden

 • Förebyggande tjänster leder till besparingar på lång sikt. 
 • I stadens anskaffningar sätter vi fokus på den ekologiska hållbarheten, lokala produktionen och det gemensamma ansvaret över budgeten.
 • Vi ökar öppenheten och transparensen i beslutsprocesser så att invånarna kan delta i beslutsfattandet också mellan valen.