​Vihreät saavutukset Turussa 2017–2021

Turun vihreän valtuustoryhmän valtuustokauden loppukatsaus

Vihreät sai kuntavaaleissa 2017 turkulaisilta äänestäjiltä historiallisen luottamuksen toimia Turun toiseksi suurimpana puolueena. Lähdimme rakentamaan kaupunkia, jossa panostetaan koulutukseen, jossa ympäristö ja ilmasto otetaan tosissaan, jossa hyvinvointi ja kulttuuri kuuluvat kaikille, jota rakennetaan elinvoimaiseksi ja viihtyisäksi, ja jota kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Vihreät on onnistunut uudistamaan Turkua monin tavoin. Olemme muuttaneet kaavoituksen suuntaa, lisänneet päätöksenteon avoimuutta, puolustaneet palveluita ja investoineet Turun kasvuun. Turun vihreän valtuustoryhmän valtuustokauden loppukatsaus (pdf) löytyy linkin takaa luettavaksi.

Nyt on aika tehdä valtuustokauden saavutuksista yhteenveto. Miten onnistuimme toteuttamaan vaaliohjelmaamme?  Luottamushenkilömme Turussa ovat  onnistuneesti edistäneet seuraavien vihreille tärkeiden päätösten tekemistä.

KOULUTUS, SIVISTYS JA KASVATUS

 • Olemme puolustaneet sivistystoimialan budjettia. Esimerkiksi vuodelle 2018 onnistuimme lisäämään opetukseen 11,5 miljoonaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Olemme säännönmukaisesti lisänneet koulutukseen rahaa talousarviokäsittelyissä ja vaatineet opetuksen ja tukipalveluiden korkeaa laatua sekä maltillisia ryhmäkokoja.
 • 5-vuotiaille on aloitettu maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu.
 • Subjektiivinen päivähoito-oikeus on säilytetty.
 • Emme ole suostuneet suurentamaan lasten päivähoitoryhmiä.
 • Olemme vaatineet, että kaupungin koulukiinteistöistä pidetään parempaa huolta. Palkkasimme sisäilmapäällikön ja hyväksyimme uuden sisäilmaongelmien toimintamallin.
 • Ruotsinkieliseen päiväkotitoimintaan ja vuorohoitoon on lisätty paikkoja, jotta ruotsinkielisille lapsille on riittävästi hoitopaikkoja.
 • Turvasimme lapsille mahdollisuuden osallistua Ilmastolakkoon pyytämällä kouluille ja vanhemmille yhtenäisen ja selkeän ohjeistuksen asiasta.
 • Esityksemme koululuokkien maksuttomista joukkoliikennematkoista etenee.
 • Olemme edistäneet koululaisten liikenneturvallisuutta mm. vaatimalla parempia koulumatkojen pyöräilyolosuhteita ja bussilinjoja väistötila-kouluihin.
 • Olemme tehneet töitä  päiväkoti- ja koulukiinteistöjen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi, ja ongelmiin onkin alettu puuttua merkittävästi paremmin. Päiväkoti- ja koulukiinteistöt on nyt kuntotarkastettu järjestelmällisesti ja sisäilmaongelmaisille tiloille järjestetty korvaavat tilat.
 • Olemme kupungin lausuntojen kautta edistäneet oppivelvollisuuden laajentamista 18-vuotiaaksi ja toisen asteen maksuttomuutta.
 • Olemme halunneet säilyttää lähikoulun ja siihen liittyvät muut palvelut, kuten kirjaston ja liikuntatilat Lausteella ja tehneet töitä sen eteen.
 • Olemme edellyttäneet välittömiä toimia asianmukaisten tilojen järjestämiseksi ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle, joka on kärsinyt tilojen puutteesta ja sisäilmaongelmista.
 • Olemme edistäneet koululaisten hyvinvointia korona-aikana mm. kesätoiminnan ja riittävän kouluterveydenhuollon kautta.

 

ILMASTO

 • Turku on laatinut Suomen kaupungeista kunnianhimoisimman ilmastostrategian, jonka mukaan kaupunki tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä. Strategiaa on toteutettu kaikilla sektoreilla: Olemme jo vähentäneet puolet päästöistä tavoitteen saavuttamiseksi!
 • Hiilen energiakäytöstä on päätetty luopua kokonaan vuonna 2025. Turun Kaupunkiliikenne Oy:n toteuttama joukkoliikenne toimii hiilineutraalisti viimeistään vuonna 2025 ja Föli suosii kilpailutuksissaan sähköbusseja.
 • Työmaiden, liikenteen ja lämmityksen päästöjä on vähennetty, ja käyttöön on otettu paikallinen kasvihuonekaasupäästöjen kompensaatiomalli.
 • Kasvisruuan osuutta kouluissa tarjottavasta ruoasta on kasvatettu.
 • Kestävien kulkumuotojen käytölle on asetettu tavoitteeksi kunnianhimoinen 66 %:n osuus kaupungin liikkumistavoista vuonna 2030.
 • Turun Seudun Vesi Oy:ssä olemme edistäneet aurinkoenergian hyödyntämistä vedenpumppauksessa.
 • Kierrätystä ja kotitalouksien lajittelumahdollisuuksia on parannettu. Koko Lounais-Suomessa aloitettiin vuonna 2017 muovin erilliskeräys taloyhtiöissä.
 • Hintaohjauksella on kannustettu lajitteluun ja yritetty vähentää polttokelpoisen jätteen syntymistä. Vuonna 2021 biojätteen hinta laskee.

 

YMPÄRISTÖ JA LUONNONSUOJELU

 • Olemme edistäneet luonnonsuojelualueen perustamista Mälikkälä-Kuninkojan alueelle.
 • 12 uuteen keskustan kaavaan tuli määräys viherkatoista. Esityksistämme viherkattoja edistetään mm. Turku energian, Suomen Pankin, Kastun koulun, Sepänkatu 1:n ja Forumin kaavoissa.
 • Olemme edistäneet vehreyttä viherkertoimella. Esitimme, että viherkertoimen pitää olla rakentajille sitova, ei pelkkä tavoitetaso.
 • Paljetien kaavassa rakennusoikeuksia järjesteltiin esityksestämme uudelleen siten, että Kalevantien varren puistoalue myös säilyy puistomaisena.
 • Keskustan puita on säilytetty tai lisätty mm. Sirkkalan koulun kaavassa, Freyan kaavassa, Kaskenkatu 9b:n kaavassa ja TYKS:n pysäköintilaitoksen edellyttämissä katusuunnitelmissa. Forumin kaavassa aloitteestamme säästyi ydinkeskustan viihtyisyydelle tärkeä ns. “Börsin pöheikkö” puineen.
 • Impivaaran tenniskeskuksen kaavassa ehdotuksemme luonnonsuojelulain mukaisten pähkinäpuulehtojen paremmasta suojelusta eteni. Pukkilan kaavassa päätettiin aloitteestamme suojella kallioiset ketoalueet, ja Haritun koulutontin kaavassa ketoalueiden suojelua tehostettiin.
 • Uittamon täydennyskaava palautettiin esityksestämme uudelleen valmisteltavaksi siten, että voidaan säilyttää Kastarinpuiston virkistys- ja luontoarvot sekä samalla varmistaa alueen ja palveluiden kehittyminen riittävällä täydennysrakentamisella.
 • Palautimme Ruusukorttelin kaavan uuteen valmisteluun: rakennusaloja järjestellään uudelleen pihan säilyttämiseksi.
 • Eläinhoitolapalvelujen muuttaminen omasta työstä ostopalveluksi estettiin.
 • Turun Seudun Vesi Oy toteutti patorakennelman, jolla pyritään parantamaan Pomponrahkan suoalueen tilannetta ja estämään suon kuivumista.

 

VESIEN JA ITÄMEREN SUOJELU

 • Pitkäjänteisen vaikuttamistyömme tuloksena Turku ja Turun satamayhtiö ovat päättäneet lopettaa ruoppausmassojen meriläjityksen Airistolle vuoteen 2024 mennessä.
 • Turun Itämeri-toimenpideohjelmaa on toteutettu myös esimerkiksi lisäämällä ravinnekalkin käyttöä pelloilla ja parantamalla öljyntorjuntaa. Ohjelmaan toimenpiteineen on päivitetty.
 • Olemme pitäneet vesiensuojelun ja Saaristomeren puolta ja onnistuneet siirtämään haja-asutusalueiden lietteet kuljetusjärjestelmään, jossa lietteitä valvotaan tarkemmin.
 • Olemme toimineet Kakskerranjärven tilan parantamiseksi ja rehevöitymisen vähentämiseksi esimerkiksi tehopuhdistuksella, ravinnevalumia pysäyttävän kosteikon parannuksilla ja puuttumalla hajajätevesiin.
 • Kaupunki liittyi Green City Accord -aloitteeseen ja on sitoutunut aloitteen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin ilmansaasteiden ja melusaasteen vähentämiseksi, vesistöjen laadun parantamiseksi, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi.
 • Turun Seudun Vesi Oy on lisännyt UV-valon käyttöä desinfioinnissa, minkä avulla voidaan vähentää kemikaalien käyttöä.

 

LIIKENNEPOLITIIKAN MUUTOS

 • Olemme väljentäneet parkkipaikkanormia, mikä alentaa asuntojen hintoja, edistää kestävää liikkumista ja kannustaa autottomaan elämään.
 • Olemme vaatineet, että keskustaa rauhoitetaan läpiajolta kävelyyn ja pyöräilyyn. Olemme puolustaneet kaupungin liikennesuunnittelijoiden esityksiä keskustan läpiajokiellosta ja Tuomiokirkkosillan tai Aurasillan sulkemisesta yksityisautoiluilta. Jatkamme sen tavoittelemista, että Turun keskustaa ja historiallista Vanhan Suurtorin aluetta saadaan rauhoitettua kävelypainotteiseksi.
 • Esityksestämme kaupunkiympäristötoimialalla laskettiin ja päivitettiin tavoitteet joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi sekä autoilun vähentämiseksi, jotta saavutamme kaupunginvaltuuston asettaman kestävien kulkumuotojen yli 66 %:n osuuden vuoteen 2030 mennessä.
 • Toriparkkityömaan ja yksityisautoilua suosivien liikennepoliittisten päätösten aiheuttamissa vaikeuksissa joukkoliikenteelle olemme pitäneet toistuvasti sujuvan joukkoliikenteen puolta. Aloitteestamme joukkoliikenteen edellytyksiä toimia väliaikaisilla reiteillä on parannettu.
 • Olemme vastustaneet Kähärin puistotietä, joka lisäisi autoliikennettä ja tuhoaisi viheralueet, ja ansiostamme kaavassa tutkitaan muitakin vaihtoehtoja liikenteen järjestämiseksi.
 • Olemme edistäneet liikenneturvallisuuden parantamista, keskustan ja asuinalueiden nopeusrajoitusten alentamista sekä kunnollisia väliaikaisia pyöräilyreittejä tapahtumien ja työmaiden aikana. Keskustan nopeusrajoituksia laskettiin vuonna 2020.
 • Olemme esittäneet parempaa joukkoliikennettä mm. kehittyvälle Kupittaan alueelle.
 • Pysäköintimaksuissa siirryttiin käyttäjä maksaa -periaatteeseen, jolla pyritään ohjaamaan ihmisten kulkutapavalintoja kestävämpään suuntaan.

 

JOUKKOLIIKENNE

 • Raitiotien yleissuunnitelma hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi reitille Varissuo-Itäharju-Kupittaa-Keskusta-Satama.
 • Kaupungin työntekijöille on päätetty ottaa käyttöön työmatkalippu. Samaa mallia on tarjottu alueen yritysten henkilöstöeduksi.
 • Runkolinjauudistuksesta on päätetty ja kannattamamme laaja reitistövaihtoehto tuli valituksi. Jäimme ainoina vastustamaan runkolinjauudistuksen lykkäämistä.
 • Myös yli 30-vuotiaat päätoimiset opiskelijat ovat aloitteestamme oikeutettuja joukkoliikennekorttien opiskelija-alennuksiin samoilla ehdoilla kuin muut.
 • Fölin vesibussiliikenne on vakinaistettu aloitteestamme pysyväksi ja esteettömäksi osaksi Föliä.
 • Korona-aikanakin olemme turvanneet Fölin toiminnan. Olemme onnistuneet estämään sekä merkittävät palvelutason heikennykset että lippujen hintojen nostamisen lukuunottamatta kausikortteja. Vuoden 2021 budjettiin lisäsimme 1,7 miljoonaa euroa estämään joukkoliikennejärjestelmän alasajon.
 • Toriparkkityömaan aikaisissa joukkoliikenteen reittipäätöksissä olemme systemaattisesti kannattaneet niitä vaihtoehtoja, joista on vähiten haittaa joukkoliikenteelle.

 

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMINEN

 • Pyöräilyn edistämisohjelma on hyväksytty. Talvikunnossapitoa on parannettu huomattavasti harjasuolaamalla keskeisimmät pyöräväylät Turussa.
 • Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelman valmistelu on aloitettu.
 • Esitimme rakennusjärjestykseen tiukempia velvoitteita pyöräpysäköintien rakentamiseen.
 • Turkuun on saatu keltaiset Föli-kaupunkipyörät, jotka ovat vakiintuneet osaksi Föli-palvelukokonaisuutta. Estimme kaupunkipyörien alasajon ja aloitteestamme päätettiin, että kaupunkipyöräjärjestelmä kilpailutetaan uudestaan riittävän suurella summalla paremman järjestelmän saamiseksi.
 • Olemme tehneet aloitteen pyöräily-yhteyksien paremmasta huomioimisesta tulevien kouluhankkeiden kohdalla, jotta lapset pääsevät lähikouluun turvallisesti pyörällä.
 • Olemme esittäneet lisämäärärahoja infrastruktuurin ylläpitoon sekä kävelyn ja pyöräilyn priorisointia ylläpidossa ja reittien kunnostuksessa.
 • Uudet pyöräväylät on tehty Kaskenkadulle, Humalistonkadulle, Puutarhakadulle ja suunniteltu Itäiselle Rantakadulle sekä Itäiselle Pitkäkadulle.
 • Esityksestämme Itäisen Rantakadun pyöräily-yhteyden parantamisen periaateratkaisuksi valittiin edistykselliset yksisuuntaiset pyörätiet kummallekin puolelle ajorataa.
 • Olemme säännönmukaisesti lisänneet kaavoihin vaatimuksia laadukkaasta pyöräpaikoituksesta.

 

KAAVOITUS JA KAUPUNKIKEHITYS

 • Olemme kannattaneet täydennysrakentamista keskusta-alueella, jottei kaupunkirakenne hajautuisi ja autolla liikkuminen lisääntyisi. Aloitteestamme uutta kaupunkimaista rakentamista tulee myös Itäharjun entiselle teollisuusalueelle.
 • Olemme kannattaneet Turun lähiöiden täydennys- ja uudisrakentamista, mikä lisää palveluita ja alueiden tasa-arvoa, tärkeät luontoarvot säilyttäen.
 • Yli 90 % hyväksyttyjen asemakaavojen kerrosalasta sijoittuu tiivistyvälle kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeelle.
 • Hirvensalon osayleiskaavassa painopiste on uuden kävely- ja pyöräilysillan varauksen vieressä saaren pohjoisosassa, lähellä keskustaa. Kasvavan väestöpohjan myötä joukkoliikennemahdollisuuksia voidaan parantaa. Uuden Lauttarannan kävely- ja pyöräilysillan hankesuunnitelma hyväksyttiin, ja hanketta nopeutettiin ansiostamme.
 • Olemme päättäneet ottaa keskustan vanhojen rakennusten ullakkoja hyötykäyttöön asuntoina ja muina tiloina.
 • Saimme asunto- ja maapolitiikan periaatteisiin mukaan monipuolista ja viihtyisää asuntorakentamista tukevan kirjauksen asuntojen minimikeskipinta-alasta. Arava- ja korkotukirakentamisen määrää korotettiin 20 prosentista 25 prosenttiin edullisten vuokra-asuntojen takaamiseksi.
 • Monipuolista asuntokantaa ja perheasuntoja on lisätty useissa kaavoissa.
 • Satava-Kakskerran osayleiskaava hyväksyttiin huomattavasti keveämpänä ja saarten ympäristöä kunnioittavampana kuin alkuperäinen versio.

 

RAKENNUSTEN SUOJELU JA KULTTUURIHISTORIAN VAALIMINEN

 • Esityksestämme Kaskenkatu 3:ssa uudisrakennusta madallettiin ja kaavamääräyksiin lisättiin kohta uudisrakennuksen arkkitehtonisesti korkeasta laadusta, jotta se olisi sopusoinnussa alueen merkityksen ja suojelutavoitteiden kanssa.
 • Herrainkulman kaavassa Läntisen Rantakadun 1700-luvun puutalo säästettiin ja suojeltiin muutosesityksemme ansiosta.
 • Lisäsimme kaupunkikuvaa parantavia kaavamääräyksiä Raunistulan silta ja pyörätie -kaavaan. Parkin kentän kaavan jatkovalmistelussa tulee tutkia esityksestämme uudisrakennusten kattomuotoja, jotka sopivat paremmin kaupunkikuvaan.
 • Tammitien kulman kaavan arvokas keltainen puurakennus Vanhan Hämeentien varrella suojeltiin.
 • Esitimme Marttiin halutun Hesburgerin drive-in -kioskin poikkeamispäätöksen hylkäämistä, sillä kioski olisi pilannut arvokkaan Sotalaistenaukion. Hävisimme äänestyksen, mutta hallinto-oikeus päätyi myöhemmin kanssamme samalle kannalle.
 • Esityksestämme Linnanrinteen kaavasta poistettiin lisärakennus, joka olisi hävittänyt alueen puustoa sekä kulttuurihistoriallisia arvoja eikä sopisi kaupunkikuvaan.

 

KAUPUNGIN TALOUS JA ELINVOIMA

 • Olemme kannattaneet kaupungin kasvua tukevaa kaupunkikehitystä ja investointeja, jotta yhä useampi löytää Turusta kodin ja jotta asuntojen hinnat pysyvät kohtuullisina.
 • Olemme edistäneet päämäärätietoisesti tärkeitä kasvua tukevia investointeja, kuten tunnin junaa, raitiotietä ja Tiedepuiston rakentamista. Turku lähti osakkaaksi Turun tunnin juna -osakeyhtiöön.
 • Olemme kannattaneet koronan takia vaikeaan tilanteeseen joutuneiden yritysten ja järjestöjen toiminnan tukemista esimerkiksi osittaisilla vuokranmaksuvapautuksilla.
 • Olemme lisänneet eettisyyden kriteereitä kaupungin sijoitustoiminnan periaatteisiin.
 • Pitkän vaikutustyön jälkeen kaupunki päätti avata ostolaskunsa kaikkien nähtäväksi. Avoimuus edistää parempia, taloudellisempia ja kestävämpiä päätöksiä.
 • Keskustan elinvoiman parantamiseksi olemme edellyttäneet useammassa päätöksessä myös työpaikkojen rakentamista eli toimisto- ja liiketiloja asuntojen lisäksi.
 • Kesäksi 2020 kaupunkitiloja otettiin väliaikaiseen ravintola-, kulttuuri- ja urheilukäyttöön. Tuomiokirkkotorin terassia valmistellaan jo vuodelle 2021.
 • Kaupunki on tukenut sivistystä myöntämällä korkeakouluille lahjoitusprofessuureja ja avustuksia.
 • Olemme edistäneet kausimyyntipaikkojen aiempaa avoimempaa ja yhdenvertaisempaa vuokraamista yrittäjille. Samalla kaupunkikulttuuri ja elinvoima ovat lisääntyneet sekä säästöjä syntynyt kausimyyntipaikkojen rakennustöiden oikealla ajoituksella.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

 • Olemme johdonmukaisella jatkuvalla vaikuttamisella saaneet säilytettyä terveyskeskusten asiakasmaksuvapautukset vähätuloisille ja sairaanhoitajakäynnit kaikille maksuttomina.
 • Alle 25-vuotiaille on alettu tarjota maksutonta ehkäisyä.
 • Nuorten mielenterveyden edistämiseksi on tehty laaja tukitoimipaketti, jossa tuotiin kouluihin 10 psykiatrista sairaanhoitajaa, luotiin koulutusta kouluissa mielenterveystyötä tekeville ja lisättiin nuorille digitaalisia palveluita mielenterveyden haasteissa.
 • Muistisairaiden hoitoketjua on kehitetty, jotta hoito olisi tarkoituksenmukaista ja sujuvaa organisaatio- ja ammattiryhmärajoista huolimatta.
 • Kaupungin tilojen sisäilman tarkkailuun olemme vaatineet lisätoimia ja kaupungille on palkattu sisäilmapäällikkö.
 • Turkuun on päätetty perustaa aikuisten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksikkö. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin lisättiin 1,1 miljoonaa vuoden 2021 budjettiin.
 • Olemme muokanneet Turun kaupungin lausuntoa sote-lakiluonnokseen myönteisemmäksi: uudistus on tarpeellinen ja toteutus mahdollinen.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan lisättiin erityislapsiperheiden parempi huomioiminen.
 • Saimme neuvoteltua vuoden 2021 budjettiin, että lapsiperheiden kotipalvelua vahvistetaan, ja vanhusten kotihoidon työntekijöiden tilannetta parannetaan.
 • Varmistimme lapsivaikutusten arvioinnin toteutumisen päätöksenteossa.
 • Olemme panostaneet ennaltaehkäisyyn ja työntekijöiden jaksamiseen perustamalla uusia virkoja hyvinvointitoimialalle muun muassa lastensuojeluun, mielenterveys- ja päihdepalveluihin, vanhuspalveluihin, sairaalapalveluihin sekä terveyspalveluihin.
 • Turvasimme Karina-kodin jatkon saattohoitopaikkana.

 

KÖYHYYDEN TORJUMINEN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 

 • Pienituloisten ja maksuhäiriömerkintöjen kanssa painivien ihmisten arkea on helpotettu aloittamalla sosiaalisen luototuksen järjestelmä, jossa kaupunki myöntää pieniä lainoja kohtuullisella korolla ja pitkällä takaisinmaksuajalla.
 • Olemme kehittäneet lastensuojelun avohuoltoa, ikääntyneiden monimuotoista asumista, neuvolapalveluita ja nuorten syrjäytymiseen puuttuvaa Vamos-toimintaa.
 • Olemme halunneet, että puolueet tarttuvat yhdessä syrjäytymiseen, lapsiperheköyhyyteen ja nuorten mielenterveyden ongelmiin. Vuoden 2019 alussa hyväksyttiin laaja toimenpideohjelma nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistämiseen.
 • Olemme puolustaneet Yli-Maarian nuorisotilaa ja kiinnittäneet huomiota alueiden eriarvoistumiseen Turussa etenkin nuorten näkökulmasta. Olemme pitäneet esillä nuorisotyön riittämättömiä resursseja erityisesti etsivän nuorisotyön osalta.
 • Olemme ottaneet ensimmäiset askeleet kohti Turun omaa harrastustakuuta, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi vähintään yksi mielekäs harrastus.
 • Vaikutuksestamme on laadittu selvitys ja edistetty suunnitelmaa asunnottomuuden vähentämisestä ja päihderiippuvaisten asumispalveluiden kehittämisestä. Päihdehuoltoon tulee uusi monipalvelukeskus, jossa alkaa tuettu asuminen.
 • Torppasimme Sillankorvan ensisuojassa majoittuville suunnitellut asiakasmaksut.
 • Olemme puolustaneet paperittomien ihmisten välttämättömien palveluiden järjestämistä ja laajentamista. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden hätämajoitusta on jatkettu.
 • Vaikutimme siihen, että Turun strategiassa painotetaan eriarvoisuuden ja syrjinnän ehkäisyä sekä otetaan käyttöön nollatoleranssi rasismille.
 • Kannatimme ja edistimme Turun kotouttamisohjelman hyväksymistä.
 • Olemme turvanneet työllisyystoimintaa toteuttavien Turun seudun TST ry:n ja Varissuon Työ ja toiminta VT ry:n toiminnan jatkuvuuden vaikuttamalla erillissopimusten toteutumiseen.

 

LIIKUNNAN EDISTÄMINEN

 • Olemme edistäneet arkiliikuntaa, erityisesti kävelyä ja pyöräilyä, ja muistuttaneet liikkumattomuuden hinnasta: Liikkumattomuuden ehkäisy maksaisi itsensä takaisin mm. terveydenhuoltokustannusten ja tuottavuusmenetysten pienentyessä.
 • Lasten ja nuorten liikuntavuorojen maksuttomuudesta on pystytty pitämään kiinni kauden ajan.
 • Olemme pitäneet aktiivisesti esillä Turun rullalautailijoiden, skuuttaajien ja bmx-harrastajien asemaa ja lajiin liittyvien harrastuspaikkojen vähäisyyttä. Teimme myös lautakunta-aloitteen rullalautailun tilanteen parantamiseksi Turussa.
 • Parkin kentän kaavassa olemme korostaneet ensisijaisena tavoitteena liikunnan edellytysten parantamista.
 • Yleiskaava 2029 -lausunnosta poistettiin vihreiden vaikutuksen myötä asunto- ja palvelurakentamisen mahdollistava merkintä Kupittaanpuiston itäreunasta. Haluamme Kupittaanpuiston säilyvän ainutlaatuisena liikunta- ja virkistysalueena.
 • Olemme edistäneet suuren liikuntasalin rakentamista Skanssin monitoimitaloon. Turussa on viime vuosina rakennettu uusien koulujen yhteyteen liian pieniä saleja liikuntapalveluiden tarpeeseen nähden.
 • Olimme mukana tekemässä aloitetta Turun liikkumisohjelman luomiseksi.
 • Olemme edistäneet liikuntapaikkojen sijoittamista kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä saavutettaviin paikkoihin.
 • Hinnaston korotuspaineista huolimatta työikäisten ylipainoisten kaupunkilaisten laadukkaiden liikuntakurssien hintoja ei vihreiden muutosehdotuksen ansiosta korotettu.

 

KULTTUURI

 • Olemme varmistaneet, että kulttuuritoimijoita tuetaan korona-aikana.
 • Vapaan kentän kulttuurin toimintaedellytyksistä laadittiin aloitteestamme selvitys, jonka valmistuttua kulttuurin kolmannen sektorin vuosittaisia määrärahoja korotettiin 300 000 eurolla.
 • Olemme halunneet, että Turkuun päätetään rakentaa uusi musiikkitalo, jotta kaupunginorkesteri pystyy toimimaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa. Olimme mukana nostamassa uudisrakennuksen vaihtoehdoksi kalliille ja kannattamattomalle konserttitalon remontille, mikä osoittautui lopulta järkeväksi ratkaisuksi. Kannatimme etenemistä hankkeen kanssa jarruttelun sijaan.
 • Kaupunki käynnisti esityksestämme taide- ja kulttuurialan akuuttien tilatarpeiden selvitystyön, jotta voimme varmistaa työtilansa menettävien taiteilijoiden työn jatkuvuus ja löytää ratkaisu taide- ja kulttuurikentän tilatarpeisiin. Ateljee Barker Oy:n tilat ovat omistajan päätöksestä kehittymässä muuhun käyttöön.
 • Olemme tukeneet päätöstä Suomen historian museon rakentamisesta ja sijoittamisesta sataman alueelle.
 • Musiikin opetus uudelleenorganisoitiin tavoitteena selkeyttää musiikin koulutusjatkumoa Turussa ja koota taiteen perusopetusta ja ammatillista koulutusta yhteen organisaatioon.

 

TORIPARKKI

 • Vihreät on järjestelmällisesti vastustanut toriparkin rakentamista, kun päätöksiä on tehty. Olemme äänestäneet toriparkin rakennusluvan myöntämistä vastaan ja vaatineet, että toriparkkiyhtiö selvittää kaupungille, että rahoitus ja riittävät vakuudet ovat olemassa.
 • Vaadimme lisäselvityksiä Toriparkin lämmitysjärjestelmästä ja kaupungin vastuista, mutta hävisimme äänestyksen.
 • Toriparkin työmaalla tapahtuneiden painumien tultua julki pyysimme selvityksiä tilanteesta sekä vaadimme, että kaupunkilaisille tiedotetaan suoraan työmaan tilanteesta.
 • Toriparkkityömaan aikaisissa joukkoliikenteen reittipäätöksissä olemme kannattaneet systemaattisesti niitä vaihtoehtoja, joista on vähiten haittaa joukkoliikenteelle.
 • Olemme korostaneet, että muutoksista ja matkustajamäärien laskemisesta johtuva budjettivajaus tulee kompensoida joukkoliikenneviranomaiselle lisätalousarviolla, ei toimialan sisäisillä leikkauksilla.

 

ESTEETTÖMYYS, SAAVUTETTAVUUS JA YHDENVERTAISUUS

 • Parempi esteettömyyden edistäminen otettiin mukaan Turun strategiaan
 • Olemme pitäneet esteettömyyttä esillä rakennushankkeissa. Esityksestämme mm. Wiklundin Walo-ravintolan kattoterassille on rakennettu esteetön hissi.
 • Vesibussiliikenteen kilpailutuksessa esteettömyys nostettiin esityksestämme entistäkin tärkeämmäksi kriteeriksi.
 • Kannatimme kokeilua rollaattorin käyttäjien maksuttomasta Föli-matkustamisesta ja onnistuneen kokeilun jälkeen sen vakinaistamista
 • Vaikuttamistyömme ansiosta lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätöksen, jolla Föli-joukkoliikennekortin saa muutettua merkinnältään sukupuolineutraaliksi, mikä parantaa transihmisten asemaa joukkoliikenteen käyttäjinä

 

AVOIMUUS, OSALLISUUS JA DEMOKRATIA 

 • Päätimme siirtyä avoimempaan ja demokraattisempaan pormestarimalliin.
 • Olemme ottaneet käyttöön asukasbudjetoinnin, jonka kautta turkulaiset pääsevät suoraan päättämään, miten miljoona euroa vuodessa käytetään.
 • Nuorisovaltuuston edustaja pääsee vaikutustyömme ansiosta kaikkiin Turun lautakuntiin ja seuraavalla kaudella myös valtuustoon.
 • Olemme uudistaneet yhdistysten avustusten jakoperiaatteita läpinäkyvimmiksi, reilummiksi ja yhdenvertaisemmiksi.
 • Vaalikauden alussa Turulle valittiin uusi kaupunginjohtaja, joka palkattiin vihreiden pitkäaikaisen tavoitteen mukaisesti määräaikaiseen tehtävään vakituisen viran sijaan.
 • Olemme aktiivisesti kuunnelleet kuntalaisia: monet muutosesityksemme lautakunnissa ovat saaneet alkunsa alueen asukkaiden ehdotuksesta.
 • Olemme esittäneet osallisuuskoordinaattorin palkkaamista kaupunkiympäristötoimialalle kuulemisen ja demokratian parantamiseksi.
 • Olemme olleet aktiivisesti yhteydessä Kauppatorin asioista vastaaviin kaupungin viranhaltijoihin ja torimyyntiä harjoittaviin pienyrittäjiin, jotta toriparkkiremontin haitat eivät olisi pienyrittäjille kohtuuttomia.