Turun kaupunginvaltuuston 9.12.2019 pidettävän kokouksen yhteydessä järjestetään hallintosäännön 133 §:n mukainen kyselytunti. Vihreä valtuustoryhmä päätti kysetunnilla esitettävistä kysymyksistä sunnuntain 1.12. valtuustoryhmän kokouksessaan. Tänään kaupunginvaltuuston kokouksessa ehditään käymään läpi kaikki vihreiden etukäteen lähettämät kysymykset ja kuullaan virkamiesten vastaukset aihepiiri kerrallaan.

Kyselytunnin lisäksi valtuuston esityslistalta löytyy mm. kaavoitukseen ja jätehuoltoon liittyviä asioita.

Valtuuston kokousta ja kyselytuntia voi seurata verkkolähetyksenä kaupungin nettisivulta ja osallistua keskusteluun Twitterissä #turkuvaltuusto.

Vihreät kysyvät seuraavia asioita:

Lastensuojelun resurssitilanne

Keväällä saimme valtuuston kyselytunnilla vastauksen sen hetken lastensuojelun resurssitilanteesta. Esiin nousi mm. se, että sosiaalityöntekijöiden virkoja on auki useita ja rekrytoinnissa on haasteita. Asiakassuunnitelmat pystyttiin silti tekemään lain vaatimissa rajoissa.

Mikä on tilanne tällä hetkellä? Onko resurssitilanne parantunut ja miten sitä kehitetään jatkossa?

Kupittaan alueen liikennejärjestelyjen kehittäminen

Kupittaan alueen liikennejärjestelyjen haasteet ovat olleet viime aikoina paljon esillä. Alueelle rakennetaan asumista ja toimitilaa ja syksyllä 2021 alueelle tulee tuhansia opiskelijoita uuden ammattikorkeakoulun kampuksen muodossa. Kupittaan alueelta tulee palautetta vaarallisista ja ruuhkaisista risteksistä, opiskelijakunta on kutsunut valtuutettuja Kupittaan kävelylle, jossa on käyty läpi ongelmapaikkoja, jossa on liian vähän tilaa ja omia väyliä suhteessa kulkumuotoihin.

Miten Kupittaan liikenneongelmia aiotaan tarkastella kaikki kulkumuodot ja koko alue tarkastellen ja tuleeko tilanteeseen helpotusta ennen Kupittaan uuden kampuksen käyttöönottoa syksyllä 2020? 

Alle 16-vuotiaiden psykoterapian saatavuus Turussa

Psykoterapian saatavuus ja vähäinen tarjonta on aiheuttanut huolta valtakunnallisesti. Saatavuuden lisäksi hoitoonohjaus vaihtelee alueittain. Kysymys liittyy tämän ongelman hallitsemisesta Turussa alle 16-vuotiaiden kohdalla. Siinä missä yli 16-vuotiaat saavat psykoterapiaan KELAn tukea, kuuluvat alle 16-vuotiaat kunnan ja sairaanhoitopiirin tuelle. Meillä on erityinen vastuu juuri lapsista ja nuorista. 

Millainen saatavuus Turussa on alle 16-vuotiaiden psykoterapiapalveluissa ja miten jonon ja odotusajan tilanne on vaihdellut viimeisen vuoden aikana? 

Ilmastopolitiikan tavoitteiden toteutuminen liikennepolitiikassa

Turun kaupunki on asettanut tavoitteekseen nostaa kestävien kulkumuotojen osuuden liikutuista matkoista 66 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Ilmastosuunnitelman arvioinnin yhteydessä todettiin, että toimet tämän saavuttamiseksi on aloitettu, mutta tavoitteeseen on vielä paljon matkaa. Toistaiseksi riittäviä tai kunnianhimoisia edistysaskeleita ei juuri ole nähty.

Miten kulkumuototavoitteen saavuttamisen edellytyksiä on selvitetty tai seurattu, ja kenellä on seurannasta kokonaisvastuu? Mitä siihen pääseminen vaatii ja mitä asian eteen aiotaan seuraavaksi tehdä?

Lähiöiden kehittäminen

Sekä Turun strategiassa, strategisissa ohjelmissa että Smart & Wise -kärkihankkeessa on vahvasti esillä tavoite alueiden eriarvoisuuden vähentämisestä, lähiöiden kehittämisestä ja syrjäytymisen ehkäisystä yleisellä tasolla. Turun strategiassa 2029 todetaan: “Alueiden eriarvoistumiseen puututaan ja lähiöille laaditaan omat tulevaisuuden visiot.”

Miten tavoitetta alueiden eriarvoisuuden vähentämisestä ja lähiöiden kehittämisestä on pantu toimeen?

Onko osaamista ja kokemuksia lähiöiden kehittämisestä etsitty muualta?

Tehdäänkö yhteistyötä edelleen esimerkiksi Turun kaupunkitutkimusohjelman kanssa?

Mitkä ovat lähiöiden kehittämisen seuraavat konkreettiset askeleet?

Åbo Svenska Teaterin rakennuksen vauriot

Åbo Svenska Teaterin paalutetusta rakennuksesta (rakennusvuosi 1839) löytyneet halkeamat ja vauriot ovat huolestuttaneet ja ihmetyttäneet ihmisiä laajalti. Vaurioiden syytä ei ole vielä varmistettu, mutta on vaikea olla vetämättä yhteyttä vieressä kaivettavaan korttelin kokoiseen savikuoppaan.

Siltä varalta, että yhteys myös osoitetaan, kysyn vastuiden jakautumisesta. Kuka maksaa kiinteistön korjauksen, jos syyksi paljastuu toriparkkityömaa? Summa voi nousta suureksikin.

Miten korvataan teatterin menetykset, jos talo joudutaan sulkemaan joko rakennuksen kunnon takia tai korjausten ajaksi? Menetetyt lipputulot, korvaavat tilat, muutto, kaikki tilanteesta aiheutuvat kulut.

Onko riskiä, että tilanteesta aiheutuu kaupungille korvausvastuita?

Toisaalta kiinteistö on kiireesti korjattava, vaikka toriparkkityömaata ei pystyttäisikään osoittamaan syypääksi vaurioihin. Miten varmistetaan, että arvorakennus tulee pikaisesti korjattua, jos mahdollisesti kalliiksi käyvä remontti jää yksinomaan omistajan harteille?

Turun kaupunki tukee vuosittain Abo Svenska Teaterin toimintaa yli 600 000 eurolla. Aiheutuuko tähän tukeen lisäyspaineita vahinkojen vuoksi?

Sisäilmatilanteen parantuminen Turun kouluissa

Haluaisin mahdollisimman käytännönläheisen/mitattavan tilannekatsauksen siitä, miten Turun päiväkotien ja koulujen sisäilmatilanne ja sisäilmaongelmiin liittyvät prosessit ovat parantuneet sen jälkeen, kun tällä valtuustokaudella on päätetty uudesta aiempaa paremmasta prosessista ja palkattu sisäilmapäällikkö.

Mitä mahdollista kehitettävää vielä on ja mitä siihen työhön tarvitaan?

Käsityöläisten myyntipaikat jokirannassa

Aiemmin Turussa oli tapana, että käsityöläiset saivat kesäkaudella varata myyntipaikkoja jokirannasta edistääkseen tuotteidensa myyntiä. Käytäntö on sittemmin hiipunut. Käsityöläiset voivat tuoda omat myyntipöydät mukanaan. Myyntipaikkojen järjestäminen edellyttää kaupungilta järjestelyjen ohjeistamisen ja päättämisen, siitä tiedottamisen käsityöläisille ja todennäköisesti myös helppokäyttöisen varausmaksumenettelyn luomisen pienehkölle varausmaksulle.

Kysyn, onko mahdollista kaupungin käsityöläisten tukemiseksi elvyttää käytäntö, jossa kesäaikaan ilman mitään erillistä tapahtumaa käsityöläisten olisi mahdollista varata jokirannasta ilmoitetulta alueelta omille tuotteilleen myyntipaikkoja niin halutessaan?

Käytännön elvyttäminen olisi hyväksi sekä kaupungin käsityöläisten toimintaedellytysten parantamiseksi että jokirannan vetovoiman kehittämiseksi.

Koulujen juhlien järjestämispaikat

Eduskunnan apulaisoikeusmies linjasi tänä syksynä, ettei koulujen joulujuhlia tulisi järjestää kirkoissa. Koulujen juhlat ovat osa opetusta ja siksi niiden tulee olla lain mukaan uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitoutumattomia.

Noudatetaanko Turun kouluissa apulaisoikeusmiehen tulkintaa, järjestetäänkö kaikkien koulujen juhlat koulun omissa tiloissa tai muissa tunnustuksettomissa tiloissa? Onko aiheesta sivistystoimialan yhteistä linjausta?

Mielenterveyspalvelujen tilanne

Turun ja Turun seudun mielenterveyspalveluista on viime aikoina kuulunut huolestuttavia uutisia jonojen kasvamisesta ja resurssien puutteesta. Esimerkiksi alkusyksystä yli 560 ihmistä jonotti mielenterveyspalveluihin vailla hoitosuhdetta.

Turun sopeuttamisohjelmassa paljon toiveita on asetettu siihen, että panostukset varhaiseen apuun ja ennaltaehkäisyyn tuovat inhimillisiä ja myös taloudellisia säästöjä pidemmällä tähtäimellä.

Mikä on mielenterveyspalvelujen jonojen tilanne tällä hetkellä?

Mihin toimenpiteisiin kaupunki ja toisaalta Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri ovat ryhtyneet ja aikovat ryhtyä, jotta jokainen saa apua ajoissa? 

Erikoissairaanhoidon kulujen kasvaminen

Tänä vuonna erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä VSSHP:lle on kasvanut yli prosentin viime vuoteen verrattuna. Myös siirtoviivemaksut ovat kasvaneet ja potilaita on jonossa tuhansia. Turun osalta erikoissairaanhoidon kasvu ja siirtoviivemaksut ovat merkittävä kuluerä, joka voitaisiin käyttää ennaltaehkäisyyn tai perusterveydenhuollon parantamiseen.

Myös iäkkäämpien kuntalaisten osalta syntyy turhia kuluja, sillä tällä hetkellä kotihoidossa ei ole lääkäriä paikalla lauantaisin, ei myöskään geriatrisella päivystävää lääkäriä. Myös jatkohoitopaikat päivystyksestä saattavat usein olla täynnä.  Näin ollen moni sellainen iäkkäämpi kuntalainen, joka ei välttämättä tarvitsisi erikoissairaanhoitoa päätyy VSSHP:n potilaaksi. Tämä kasvattaa sekä terveydenhoitokuluja, mutta synnyttää myös siirtoviivemaksuja tarpeettomasti siksi, että iäkkäämmät ihmiset, jotka tilapäisesti -syystä tai toiseesta- eivät pärjää kotona.

Miten kaupunki on reagoinut perusterveydenhuollon parannustarpeeseen, jottei turhia erikoissairaanhoidon maksuja syntyisi?

Miten nopeasti julkiselle sektorille pääsee tällä hetkellä perusterveydenhuoltoon?

Onko tässä heittelyä kaupunginosittain?

Miten paljon Turun kaupungin osuus siirtoviivemaksuista kasvanut vuodesta 2018?