Turun vihreä valtuustoryhmä on julkistanut tavoitteensa Turun kaupungin talousarvioneuvotteluihin. Vihreät suhtautuvat kaupungin taloustilanteeseen vakavasti ja ovat valmiita tasapainottamaan taloutta kestävällä tavalla. Vihreät eivät kuitenkaan ole valmiita sitoutumaan sellaisenaan kaikkiin kansliapäällikön talousarvioesityksessä esitettyihin kohdentamattomiin säästöihin, koska niistä ei ole tarpeeksi tietoa. 

– Ensisijainen vaihtoehto on tehdä maltillinen veronkorotus jo vuodelle 2024, jotta kaikkia säästöjä, joiden vaikutuksia ei tiedetä, ei ole välttämätöntä toteuttaa. Toissijainen vaihtoehto on palata kaupungin tulojen ja menojen tasapainoon, kun on saatu lisää tietoa siten, että vuoden 2024 talousarvio laaditaan alijäämäisenä ja että sopeuttamistarpeeseen palataan vuoden 2024 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä tarvittaessa lisätalousarviolla, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Sofia Engblom.

Vihreät esittävät, että jo tässä vaiheessa luovutaan kokonaan kansliapäällikön talousarviossa esitetystä kulttuuri- ja nuorisolautakuntaa koskevasta kohdentamattomasta 700 000 euron sopeutuksesta ja liikuntalautakuntaa koskevasta kohdentamattomasta 300 000 euron sopeutuksesta, koska pienillä resursseilla toimivista ennaltaehkäisevistä palveluista leikkaaminen ei tuo kestäviä säästöjä. Vihreät vaativat, että kasvatukseen ja opetukseen kohdistuvasta sopeuttamispaineesta huolimatta tehdään arvovalinta eikä oppilaiden ja henkilökunnan suhdelukua heikennetä. 

– Sopeutuksia ei tule tehdä turkulaisten keskeisiä peruspalveluita heikentämällä. Elinkustannusten nousu, taloudellinen epävarmuus ja sosiaalietuuksiin suunnitteilla olevat leikkaukset aiheuttavat jo valmiiksi huolta erityisesti pienituloisissa turkulaisissa. Kaupungin on tunnistettava tukea tarvitsevat kaupunkilaiset ja etsittävä täsmäkeinoja pienituloisten arjen helpottamiseksi, Engblom linjaa.

Vihreät näkevät, että Turun tulee jatkossakin olla kunnianhimoinen luonto- ja ilmastokaupunki. Vihreät vaativat, että joukkoliikenteen lippuhintoja ei koroteta ja että Turku asettaa edunvalvonnan tavoitteeksi hallituksen suunnitteleman joukkoliikenteen arvonlisäveron korotuksen perumisen. Vihreät edellyttävät myös, että luonnon monimuotoisuusohjelma rajataan sopeuttamistoimenpiteiden ulkopuolelle ja että viihtyisä asuinympäristö ja kaupunkivihreän säilyttäminen taataan rakennusjärjestyksen päivittämisen yhteydessä. 

– Turku on sitoutunut olemaan yksi maailman kunnianhimoisimmista ilmasto- ja luontokaupungeista 2030-luvulle tultaessa. Vauhtia on kiihdytettävä ottamalla käyttöön mekanismi rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Samalla on huolehdittava kasvavan kaupungin viihtyisyydestä ja vihreydestä varmistamalla puiden säilyttäminen ja lisääminen sekä luontoalueiden läheisyys rakennushankkeiden yhteydessä, sanoo kaupunkiympäristön apulaispormestari Elina Rantanen.

 

Turun vihreän valtuustoryhmän tavoitteet vuoden 2024 talousarvioneuvotteluihin

Koko kaupunki ja kaupunginhallituksen alaiset toiminnot

Otetaan kaikki irti kaupungin tiloista. Järkevöitetään tilojen käyttöä laajentamalla tiloja käyttävien kohderyhmää ja siten nostamalla tilojen käyttöasteita. Otetaan vanhoissakin tiloissa käyttöön parhaita käytäntöjä sähköisessä kulunvalvonnassa. Uusia tiloja rakennettaessa otetaan huomioon parhaat arviot alueen kaupunkikehityksestä. Suunnitellaan tonttien ja tilojen käyttö niin, että toimintaa tiloissa voidaan muuttaa ja toiminnan laajuutta skaalata mahdollisimman helposti. 

Skanssin Monitorista voidaan luopua, jos alueen kirjastopalveluiden tarve ratkaistaan viimeistään Karhunaukion koulun hankesuunnittelun yhteydessä. 

Matkustamisen tarveharkinnalle asetetaan säästötavoite. 

Kasvatus ja opetus

Kasvatukseen ja opetukseen kohdistuvasta sopeuttamispaineesta huolimatta tehdään arvovalinta: oppilaiden ja henkilökunnan suhdelukua ei heikennetä. Tuetaan henkilökunnan jaksamista ja hyvinvointia huolehtimalla siitä, että heillä on riittävästi aikaa perustehtävänsä toteutukseen ja vältetään ylimääräisten uusien työtehtävien muodostumista. 

Määritellään painopisteet ja mittaristo, joiden pohjalta arvioidaan kasvatuksen ja opetuksen laatu- ja palvelutasoa. Turvataan tilahankkeisiin riittävä resurssi, jotta koulu- ja päiväkotirakentamisen hankesuunnitelmat lähtevät nopeasti liikkeelle ja väliaikaisista väistötiloista päästään vakituisiin tiloihin. 

Pidetään kiinni koulukiusaamisen ja kouluväkivallan vastaisten toimien käynnistymisestä. Turvataan Pysäkki-toiminnan jatkuminen ja jatkokehitys. 

Kaupunkiympäristö

Rakennusjärjestyksen päivittämisen yhteydessä lisätään rakennusjärjestykseen kirjaukset siitä, miten puita säilytetään ja lisätään rakentamisen yhteydessä sekä siitä, millä keinoin siniviherkertoimella varmistetaan, että kaikille tonteille istutetaan pensaita ja puita piha-alueiden paahteisuuden vähentämiseksi. 

Otetaan käyttöön mekanismi rakentamisen hiilijalanjäljen vähentämiseksi.

Luonnon monimuotoisuusohjelma rajataan sopeuttamistoimenpiteiden ulkopuolelle.

Tuodaan päätöksentekoon eläinlääkäripalveluiden ja pieneläinten päivystyksellisen hoidon tilanne Turussa siten, että eläinten peruspalvelut ovat saavutettavia omistajan varallisuudesta riippumatta. 

Ei koroteta joukkoliikenteen lippuhintoja. Kasvatetaan joukkoliikenteen matkustajamääriä, jotta ilmastotuen lakkauttaminen ei johda hintojenkorotuksiin. Otetaan edunvalvonnan tavoitteeksi, että valtio peruu suunnitellun joukkoliikenteen arvonlisäveron korotuksen. 

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut

Lisätään kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle kansliapäällikön talousarvioesityksessä kohdentamaton säästö 700 000 euroa ja liikuntalautakunnalle kohdentamaton säästö
300 000 euroa.

Liikuntapalveluihin kohdistuvien sopeuttamistoimenpiteiden ei tule vähentää matalan kynnyksen liikuntaa. Tulotavoitteen nostaminen on kannatettava sopeuttamistoimi. 

Edistetään kulttuurin kärkihankkeen innovaatioiden, kuten välitilamallin, integrointia osaksi kaupungin perustoimintaa. Selvitetään kolmannen sektorin toimijoiden taloudellisen vahvistamisen vaikuttavuutta. Edistetään Musiikkitalon ja Turun kaupunginteatterin muodostaman Kulttuurirannan taiteellisten sisältöjen monimuotoisuutta ja laajaa saavutettavuutta. 

Vahvistetaan nuorisopalvelujen toimintaedellytyksiä erityisesti jalkautuvan nuorisotyön osalta. Edistetään nuorisopalvelujen uusia avauksia, jotta nykyistä suurempi osuus tukea tarvitsevista nuorista päätyisi avun pariin. 

Toteutetaan Vimman yökahvila. 

Hyvinvointi ja osallisuus

Poistetaan Varhan ja kaupungin palveluiden välille muodostuneita ongelmallisia raja-aitoja. Vaikutetaan siihen, että oppilashuolto on jatkossakin lähipalvelu, johon oppilas pääsee sitä tarvitessaan, myös ilman ajanvarausta. Vaikutetaan myös siihen, että oppilashuollon, koulun ja kodin välisen yhteydenpidon vaikeuttavat esteet puretaan.

Parannetaan kaupunkilaisten ja kaupungin dialogia kehittämällä sähköistä palautepalvelua. 

Elinkustannusten nousu ja taloudellinen epävarmuus koettelee kaupunkilaisia. Valtakunnan tasolla moniin pienituloisten tukiin kohdistuu leikkauksia. Tunnistetaan tukea tarvitsevat ja etsitään täsmäkeinoja pienituloisten turkulaisten arjen helpottamiseksi. Otetaan edunvalvonnan tavoitteeksi kohtuuhintaisen asuntotuotannon tuen tason säilyttäminen.