Turun vihreä valtuustoryhmä on julkistanut tavoitteensa vuoden 2021 talousarvioon. Kaupunginjohtajan esitykseen nähden vihreät esittää talousneuvotteluissa lisäpanostuksia opetukseen, ennaltaehkäiseviin palveluihin, kestävään liikkumiseen sekä liikuntaan ja kulttuuriin. Niiden rahoittamiseksi vihreät esittää maltillista 0,25 prosenttiyksikön veronkorotusta, jolla parannetaan taloudellista tilannetta ja voidaan panostaa vihreiden esittämiin lisäyksiin ennaltaehkäisyssä.

­– Haastavassa taloustilanteessa on tärkeää, ettemme säästä asioista, jotka pitkällä tähtäimellä heikentävät asukkaiden hyvinvointia ja aiheuttavat kaupungille suuria menoeriä. Neuvottelutavoitteissamme korostuvat siksi sosiaalinen vastuu ja kestävän liikkumisen edellytysten parantaminen. Nyt ei voida leikata opetuksen kuraattoreista tai sijaisista, päihde- ja mielenterveyspalveluista, ilmastotyöstä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo. 

Opetukseen vihreät esittää 3 miljoonan lisäpanosta kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen nähden. Näin taataan laadukkaan opetuksen tarvitsemat resurssit. Kouluterveydenhuoltoon ja lapsiperheiden kotihoitoon panostamalla voidaan vuorostaan vähentää mielenterveysongelmia ja huostaanottoja. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa vihreät esittää panostusta kuntoutusohjelmien laadintaan ja seurantaan, jotta asiakkailla on edellytykset kuntoutua ja siirtyä raskaista asumispalveluista muiden hoitomuotojen piiriin.

– Koronan ja kuntakentän yleisten talousvaikeuksien vuoksi menojen kasvuvauhtia on hillittävä, mutta ennaltaehkäisevistä palveluista säästäminen olisi virhe, joka pahimmassa tapauksessa kasvattaisi kaupungin menoja myöhemmin. Maltillisen veronkorotuksen jälkeenkin Turun kunnallisvero on kilpailukykyinen naapurikuntiin ja esimerkiksi Tampereeseen nähden, toteaa kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jukka Vornanen.

Vihreät peräänkuuluttaa myös kaupunkitasoista koulu- ja päiväkotiverkon selvitystä. Esimerkiksi ruotsinkielisellä varhaiskasvatus- ja koulupuolella ollaan nyt tilanteessa, jossa tilat eivät enää pitkään aikaan ole olleet riittävät kouluihin tulevalle oppilasmäärälle.

Neuvotteluissa vihreät haluaa poistaa lapsille ja nuorille esitetyt liikuntamaksut ensi vuoden budjetista sekä palkata kaupunkiin nuorten harrastuskoordinaattorin. Esiin nostetaan myös poistuvien taitelijatilojen korvaaminen sekä selvityksen tekeminen taide- ja kulttuurikentän akuuteista tilatarpeista.

– Emme pidä nyt esitettyä etenemisjärjestystä tarkoituksenmukaisena, vaan lasten ja nuorten liikuntavuorojen mahdollisesta maksullisuudesta tulee päättää kokonaisuutena samassa yhteydessä harrastustakuun kanssa. On tärkeää, että panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin aikana, jolloin monen harrastustoiminta on koronan vuoksi katkennut ja harrastusten järjestäjien toiminta vaikeutunut, korostaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen.

Vihreät haluaa panostaa kestävään liikkumiseen poistamalla joukkoliikenteelle esitetyn 2 miljoonan euron säästön, tuomalla kaupunkiin pyöräilykoordinaattorin sekä kilpailuttamalla kaupunkipyöräjärjestelmän tavalla, joka parantaa sekä järjestelmän laatua että kattavuutta, mahdollistaen lisätulojen saamisen. Lisäksi suunnitelmakauden investointilistalle halutaan nostaa Lauttarannan kävelyn ja pyöräilyn silta.

– Joukkoliikenteelle ja kaupunkipyöräjärjestelmään esitetyt säästöt tarkoittaisivat myös huomattavaa tulojen vähenemistä ja johtaisivat käytännössä kaupunkipyöräjärjestelmän loppumiseen. Kestävään liikkumiseen panostaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta torjumme osaltamme ilmastokriisiä ja saavutamme kaupunginvaltuuston asettaman tavoitteen lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikkumisesta, sanoo kaupunginhallituksen jäsen Mikaela Sundqvist.

 

Vihreiden esittämät muutokset talousarvioon

 

Menot

 • 1.) Lisätään sivistystoimialan rahoitukseen 3 miljoonaa euroa kaupunginjohtajan esitykseen nähden riittävien kuraattoriresurssien sekä laadukkaan opetuksen ja erityisopetuksen turvaamiseksi.
 • 2.) Osoitetaan kahdeksi vuodeksi 4 htv:n lisäys mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluissa olevien ja sinne hakeutuvien kuntoutusohjelmien laadintaa ja seurantaa varten, jotta raskaampiin asumispalveluihin osoitettu säästötavoite on taloussuunnitelmakaudella mahdollista saavuttaa. Jaksotetaan esitetty säästö (10,8 M€ 2021-2024) uudestaan seuraavasti: 1,7 M€ 2021; 2,7 M€ 2022; 3,2 M€ 2023; 3,2 M€ 2024. Varmistetaan päihdehuollon tilaratkaisun valmistuminen vuonna 2023.
 • 3.) Poistetaan joukkoliikenteeseen esitetty 2 miljoonan euron säästö. Säästö tarkoittaisi karsimista niistäkin linjoista, jotka tuottavat hyvin, mikä tarkoittaisi lipputulojen menetystä. Leikkaukset luovat myös riskin valtion koronatukien menettämisestä.
 • 4.) Poistetaan esitetyt lasten ja nuorten liikuntamaksut 0,6 miljoonaa euroa, ja toteutetaan uudistus vasta kokonaisuutena harrastustakuun kanssa.
 • 5.) Kilpailutetaan kaupunkipyöräjärjestelmä uudestaan niin, että summaksi varataan 3,5 miljoonaa euroa (brutto) esitetyn 0,6 miljoonan sijaan, ja kilpailutus tehdään viideksi vuodeksi. Budjetoidaan nykyistä laadukkaamman järjestelmän tuomiin lisätuloihin 2 miljoonaa euroa.
 • 6.)Perustetaan nuorisotoimeen harrastuskoordinaattori sen varmistamiseksi, että jokainen lapsi ja nuori löytää Turussa mieluisan harrastuksen. Haetaan rahoitusta OKM:n harrastamisen pilottihankkeessa ja otetaan koordinaattorin työhön mallia muista suurista kaupungeista. Harrastuskoordinaattorin työhön sisällytetään harrastuskentän yhteentuominen, turkulaisten lasten harrastusten toiveiden kokoaminen harrastusten järjestäjille, kaupungin oman harrastusuudistuksen toteuttaminen ja etsivän harrastustyön käynnistäminen. Harrastuskoordinaattorin tuella vaikutetaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen aikana, jolloin monen harrastustoiminta on koronan vuoksi katkennut ja harrastusten järjestäjien toiminta vaikeutunut.
 • 7.) Lisätään Lauttarannan kävelyn ja pyöräilyn sillan investointi 3,85 miljoonaa euroa taloussuunnitelmavuodelle 2023 (ei vaikutusta vuoden 2021 budjettiin).
 • 8.) Perustetaan pyöräilykoordinaattorin ja järjestökoordinaattorin tehtävät. Pyöräilykoordinaattorin tehtävänä on sovittaa pyöräilyn vaatimukset yhteen muun liikenteen kehittämisen kanssa koko kaupunkiorganisaatiossa. Järjestökoordinaattorin tehtävänä on lisätä kaupungin ja Turun järjestökentän välistä yhteistyötä siten, että kolmannen sektorin asiantuntemus ja työ hyödyttää mahdollisimman hyvin kaupunkilaisia.

Menolisäysten vaikutukset 2021: 7,5 miljoonaa + 7 htv

Lausekkeet

 • 9.) Lisätään lapsiperheiden kotipalvelua ennaltaehkäisemään perheiden ongelmia. Tehdään kokeilu kotipalveluun panostamisesta, jossa hyödynnetään käänteistä kilpailutusta: hinta lyödään lukkoon ja kilpailutuksessa kilpaillaan laadulla, millä pyritään varmistamaan perheiden saama laadukas apu.
 • 10.) Terveyskeskus- ja sairaanhoitajakäyntimaksuvapautukset säilytetään.
 • 11.) Vanhusten kotihoidon toimivuutta parannetaan työhyvinvoinnin ja työn organisoinnin kehittämisellä. 
 • 12.) Tehdään kokonaisvaltainen selvitys taide- ja kulttuurikentän akuuteista tilatarpeista. Varmistetaan lähitulevaisuudessa tilansa menettävien taiteilijoiden työn jatkuvuus etsimällä tilakysymykseen ratkaisu. Selvitetään mahdollisuutta luoda Turkuun visuaalisen ja esittävän taiteen keskittymää tukemaan strategisen kaupunkikehittämisen tavoitteita.
 • 13.) Käynnistetään koulu- ja päiväkotiverkon selvitys, jotta päästään kiinni säästöä tuoviin rakenteisiin ja sujuvoitetaan kaavoitusta.
 • 14.) Kehitetään talousarviota ja -seurantaa siten läpinäkyväksi, että investointien jakautuminen kestävään liikenteeseen ja muihin hankkeisiin näkyy selvästi.
 • 15.) Lisätään täydennysrakentamisen kehittäminen -kohtaan kirjaus siitä, että virkistys- ja luontoarvojen säilyminen turvataan sen lisäksi, että 10% tuotoista käytetään virkistysalueiden kehittämiseen. Rahalla ei saa luontoarvoja tai virkistysaluepinta-alaa takaisin. Vähennetään täydennysrakentamisen toimintatuotto-oletuksen lisäystä 5 miljoonaan euroon taloussuunnitelmavuonna 2024.
 • 16.) Varmistetaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa päätetyn lapsivaikutusten arvioinnin toteutuminen päätöksenteossa. 
 • 17.) Avataan kaupungin ostolaskut.

Tulot

 • 18.) Veronkorotus kuntaveroon 0,25 prosenttiyksikköä tuo lisätuloja 8 miljoonaa euroa. Korotuksella parannetaan taloudellista tilannetta ja voidaan panostaa vihreiden esittämiin lisäyksiin ennaltaehkäisyssä, josta säästäminen tulisi kalliiksi. Nyt ei voida leikata tietyistä palveluista kuten opetuksesta, päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista.

Tulojen vaikutukset 2021: 8 miljoonaa