Poikien Talo Turkuun

Turussa on suuri tarve Poikien Talo -toiminnalle. Huoli turkulaisten poikien syrjäytymisestä, väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja jengiytymisestä on noussut esille esimerkiksi useissa nuorisotyötä tekevissä verkostoissa. Pandemia-aika on kasvattanut huolta entisestään.

Tarve ja toive Poikien Talolle on noussut nuorilta, ammattilaisilta, vanhemmilta, kouluilta sekä etenkin pojilta itseltään. Poikien Talo tarjoaisi Tyttöjen Talon tapaan sosiaalista nuorisotyötä niille nuorille, joilla on vaikeuksia löytää omaa paikkaansa muusta nuorille tarjotusta toiminnasta Turussa tai päästä siihen mukaan. Myös turkulaisille pojille tarvitaan turvallinen tila, jossa pohtia omaa identiteettiä ja elämää laajemminkin turvallisen aikuisen tukemana.

Tyttöjen tai Poikien Talojen toiminnassa ei ole kysymys tavanomaisesta nuorisotyöstä. Taloille hakeutuu erityistä tukea tarvitsevia nuoria usein ammattilaisten ohjaamana.

Toiminta Tyttöjen ja Poikien Talolla on sosiaalista nuorisotyötä, jossa tuetaan erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten osallisuutta ja kasvua sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella. Toiminnasta on paljon hyvää kokemusta ja hyviä tuloksia monen vuoden ajalta usealta eri paikkakunnalta Suomesta.

Turussa esimerkiksi Auralan Nuoret ry:n Tyttöjen Talolla on vahva osaaminen sukupuolieriytettyyn, kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen sosiaaliseen nuorisotyöhön ja muun muassa heidän toiveenaan on tuoda myös Poikien Talo toimintaa Turkuun, mutta se vaatii vahvaa kaupungin tukea. Myös muut turkulaiset kolmannen sektorin toimijat ovat ilmaisseet kiinnostuksestaan Poikien Talo –toimintaa kohtaan.

Toiminnan voisi aloittaa aluksi pienellä, muutaman työntekijän panoksella. Resurssia voi jatkossa kasvattaa tarpeen mukaan. Poikien Talon -toiminta voisi alkaa vahvasti jalkautuvana, mutta olennaista toiminnassa olisi sosiaalisen nuorisotyön ote.

Kaupungin nuorisotiloilla on oma tärkeä paikkansa ja tehtävänsä nuorisotyössä, mutta niiden toimintaa ei voi suoraan verrata Poikien Talojen toimintaan. Nuorisotaloilla on esimerkiksi käytössä nuorisokortti, jonka saadakseen nuori tarvitsee huoltajan allekirjoituksen. Joillekin tämäkin on esteenä nuorisotalolla käymisessä.

Nuorisotaloilla ikähaarukka on 18 ikävuoteen asti, joten täysi-ikäistyttyään nuoret eivät enää voi käydä taloilla. Poikien Talot ovat koko nuoruusiän kattavaa, matalan kynnyksen toimintaa, joissa ei ole käytössä vastaavaa nuorisokorttia ja joiden ikähaarukka on 10–28 vuotta.

Me tämän aloitteen allekirjoittajat esitämme, että Turun kaupunki alkaa yhteistyössä kiinnostuneiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa selvittää mahdollisuuksia saada Turkuun Poikien Talo –toimintaa.

Varavaltuutettu Laura Rantanen jätti aloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.6.2022