Vihreiden vaalitavoitteet etenevät sekä pormestariohjelmassa että lautakuntien vuoden 2022 talousarvioesityksissä. Turun vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen pormestarimallissa parannettuun taloussuunnitteluun, jonka myötä lautakunnat ovat löytäneet keskeiset tarpeet toiminnan kehittämiseen.

Ryhmä pitää erityisen tärkeänä hyvinvoinnin vihreän apulaispormestarin Elina Rantasen johdolla asetettua tavoitetta siitä, että terveysasemien jonoja ja pandemian aiheuttamaa hoitovelkaa puretaan. Samalla on jatkettava henkilökunnan palkkojen tarkistamista ja huolehdittava henkilökunnan hyvinvoinnista.

Toisena keskeisenä asiana vihreät painottaa tarvetta lisätä kaupungin omia resursseja sekä rakennusvalvontaan että kaavoitukseen, jotta rakentamisen palvelut toimisivat sujuvasti.

– Turku on vahvassa kasvussa ja tulojen vahvistamiseksi on myös uskallettava investoida ja kehittää kaupungin toimintoja. Kehittämistä ei voida tehdä nykyisen henkilökunnan työtaakkaa kiristämällä, muistuttaa valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, rakennuslautakunnan puheenjohtaja Riina Lumme.

Lisäksi vihreät muistuttaa, että talousarvion tulee varmistaa koko konsernin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden toteutuminen pormestariohjelmassa sovitussa aikataulussa.

– Hiilinielujen tavoitelukua pitää nostaa ja viime vuonna sovitun mukaisesti seurata kestävään liikenteeseen ohjattavaa osuutta kaupungin taloudesta, muistuttaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Vihreiden tavoitteissa korostuvat myös opetuksen laatu ja asukkaiden osallisuus.

Lisätiedot:
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo, saara.ilvessalo@turku.fi, 040 161 45 41
Apulaispormestari Elina Rantanen, elina.rantanen@turku.fi

 

Vihreiden talousarviotavoitteet

  1. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon lisätään 4 miljoonaa terveysasemajonojen ja hoitovelan purkamiseen.
  2. Kasvatuksessa ja opetuksessa ei tingitä palvelutasosta. Resurssien tulee olla riittävät opetuksen tuen takaamiseksi ja oppimisvajeiden paikkaamiseksi. Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviokirjaukset otetaan lähtökohdaksi toiminnan suunnittelussa.
  3. Kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseen panostetaan kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Palkkojen tarkistusta jatketaan.
  4. Lisätään henkilöstöresursseja sekä rakennusvalvontaan että kaavoitukseen, jotta rakennuslupajonot saadaan purettua ja kaavoitusprosessia sujuvoitettua.
  5. Talousarviossa varmistetaan koko konsernin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden toteutuminen pormestariohjelmassa sovitussa aikataulussa. Ilmasto-ohjelman toimenpiteet päivitetään vastaamaan asetettuja tavoitteita alkuvuonna 2022. Päivitystyön yhteydessä tarkistetaan toimenpiteiden talousarviovaikutukset ja tehdään tarvittaessa niiden edellyttämät muutokset talousarvioon.
  6. Hiilinielujen tavoitelukua nostetaan.
  7. Kehitetään talousarvio ja -seuranta vuoden 2022 aikana siten läpinäkyväksi, että investointien ja käyttötalousmenojen jakautuminen kestävään liikenteeseen ja muihin liikennehankkeisiin näkyy selvästi.
  8. Varmistetaan asukasbudjetointi vähintään entisen suuruisena ja kehitetään järjestelmää entistä paremmin asukkaiden osallisuutta tukevaksi.