Turun Vihreä valtuustoryhmä pitää erittäin tärkeänä, että Lausteen ja Skanssin alueen kouluratkaisuja tehtäessä huolehditaan kahdesta keskeisestä tavoitteesta: lähikoulun turvaamisesta pienimmille koululaisille sekä segregaation purkamisesta. Parhaiten nämä tavoitteet toteutuisivat vihreiden mukaan vaihtoehdossa, jossa Lausteella säilytetään pienimpien koululaisten opetus, esiopetus, päivähoito ja vapaa-ajan palveluita. Alakoulun ylemmillä luokilla Lausteen oppilaat siirtyisivät Skanssin kouluun.

– Lausteella on tulevaisuudessakin paljon koulunsa aloittavia lapsia. Haluamme, että pienimpien oppilaiden on mahdollista käydä siellä lähikoulua jatkossakin. Lähikoulu on pikkukoululaisten arjessa tärkeä asuinalueesta riippumatta, vihreiden varavaltuutettu Mari Kousa-Kuusisto toteaa.

Vihreät haluaa kehittää lähiöitä ja kasvattaa niiden vetovoimaa, minkä vuoksi Lausteella pitää ryhmän mielestä olla koulu jatkossakin. Lähiöiden vetovoimaa pitää Vihreiden mielestä päinvastoin kehittää investoinneilla, laadukkaalla joukkoliikenteellä, alueidentiteettiä vahvistavilla hankkeilla ja palveluilla.

– Alueen vetovoimaa ei lisää se, että pienimmätkin koululaiset siirretään kauemmas kouluun. Ei kaikille vanhemmille ole mahdollista kuljettaa lapsiaan kouluun ja matka Skanssiin on liian pitkä pienemmille koululaisille, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Laura Rantanen sanoo

Siinä missä pienten koululaisten koulu Lausteella turvaa lähikoulun koulutien alussa, siirtyminen Skanssin kouluun myöhemmin purkaa segregaatiota, joka on Turun kouluissa iso ongelma. Oppilaaksiottoalueet ovat Turussa eriytyneitä eikä kehitystä ole saatu muutettua parempaan suuntaan. 

Vihreiden mielestä erikielisten ja -taustaisten oppilaiden jakautuminen tasaisemmin eri kouluihin lisäisi lasten välistä tasa-arvoa myöhemmässä elämässä, takaisi kielitaidon ja turvaisi lasten ja nuorten oikeudet. Ryhmä korostaa, että alueita suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota segregaation purkamiseen.

– Tulevaisuudessa ei pidä olla maahanmuuttajataustaisten lasten ja toisaalta kantasuomalaisten kouluja ja luokkia. Segregaation purku parantaa heikommin pärjäävien oppimistuloksia ja edistää yhdenvertaisuutta. On lasten etu ja oikeus, että jokaiselle annetaan mahdollisuus ponnistaa pitkälle. Siksi suunnitelma Skanssin koulusta isommille Lausteen oppilaille on hyvä, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Lausteen ja Skanssin alueiden palveluja on vihreiden mielestä syytä kehittää  kokonaisvaltaisesti niin, että perheiden arki, lähiöiden kehittäminen ja lasten yhdenvertaisuus pystytään takaamaan parhaalla mahdollisella tavalla.